Instytut Chorób Serca

PROMOTORZY

 

 1. Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

 2. Prof. dr hab. Ewa A. Jankowska

 3. Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

 4. Prof. dr hab. Andrzej Mysiak 

 5. Prof. dr hab. Marek Jasiński  

 6. Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala 

 7. Prof. dr hab. Wojciech Kosmala 

 8. Prof. dr hab. Marta Negrusz-Kawecka

 9. Dr hab. Robert Zymliński

 10. Dr hab. Jan Biegus 

 11. Dr hab. Marcin Protasiewicz 

 12. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski  

 

 

 

1. Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Marta Brzostowicz
lek. Piotr Gajewski
lek. Jan Kręcicki
lek. Anna Langner-Hetmańczuk
lek. Paweł Siwołowski
lek. Anna Zoń
 

Promotor następujących prac doktorskich:

Dynamika narastania i charakterystyka objawów ostrej niewydolności serca - implikacje kliniczne, rokownicze i terapeutyczne, 2021: 

autor rozprawy doktorskiej: Justyna Sokolska

Badanie odpowiedzi odruchowej podczas przejściowego pobudzania i hamowania chemoreceptorów kłębków szyjnych, 2019

autor rozprawy doktorskiej: Stanisław Tubek 

Obserwacja chorych ze skurczową niewydolnością serca i implantowanym kardiowerterem-defiblyratorem pod kątem poszukiwania czynników predykcynych zgonu i tachyarytmii komorowych wymagających interwencji urządzenia, 12/2017,

autor rozprawy doktorskiej: Krzysztof Nowak

Biomarkery uszkodzenia nerek u chorych z ostra niewydolnością serca, 12/2016,
autor rozprawy doktorskiej, Mateusz Sokolski

Zaburzenia funkcji wątroby w ostrej niewydolności serca. Częstość występowania, patofizjologia, znaczenie kliniczne, 14/01/2016,
autor rozprawy doktorskiej: Jan Biegus

Ocena odpowiedzi odruchowej z chemoreceptorów obwodowych u chorych ze skurczową niewydolnością serca  18/02/2015,
autor rozprawy doktorskiej:  Piotr Niewiński ,
 
Parametry próby spiroergometrycznej - wartość prognostyczna zmian w czasie u pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca, 2015
autor rozprawy doktorskiej: Martyna Olesińska
 
Analiza wybranych elementów molekularnych układu przywspółczulnego w rdzeniu przedłużonym świń z przewlekłą skurczową niewydolnością serca indukowaną tachykardią  12/12/2013,
autor rozprawy doktorskiej:  Alicja Tomaszek ,
 
Ocena odpowiedzi odruchowej z ergoreceptorów mięśni szkieletowych u chorych z przewlekłą niewydolnością serca  25/09/2013,
autor rozprawy doktorskiej:  Agnieszka Mawlichanów ,
 
 
Gęstość mineralna kości u mężczyzn z niewydolnością serca  18/02/2009,
autor rozprawy doktorskiej:  Aldona Cwynar ,
 
Niedobór żelaza w grupie chorych z niewydolnością serca - częstość występowania, znaczenie kliniczne oraz możliwości leczenia  21/01/2009,
autor rozprawy doktorskiej:  Agnieszka Witkowska ,
 
 
Przydatność oznaczania stężenia mózgowego peptydu natriuretycznego w kompleksowej ocenie chorych z niewydolnością serca  27/06/2008,
autor rozprawy doktorskiej:  Piotr Kübler ,
 
Oddychanie cykliczne u chorych z niewydolnością serca - częstość występowania, związek z nasileniem choroby, znaczenie prognostyczne  21/11/2007,
autor rozprawy doktorskiej:  Tomasz Witkowski ,
 
Ocena stężenia homocysteiny w osoczu krwi u chorych na przewlekłą niewydolność serca  15/06/2007,
autor rozprawy doktorskiej:  Robert Zymliński ,
 
Zastosowanie testu korytarzowego 6-minutowego u chorych z niewydolnością serca  07/07/2005,
autor rozprawy doktorskiej:  Małgorzata Łazorczyk ,
 
Ocena ilościowego składu masy ciała u chorych z niewydolnością serca - związek z objawami nietolerancji wysiłku  25/02/2005,
autor rozprawy doktorskiej:  Justyna Lisiewicz-Jakubaszko ,
 
Ocena równowagi autonomicznego układu nerwowego u pacjentów z chorobami tarczycy na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego  23/10/2001,
autor rozprawy doktorskiej:  Tomasz Tomkalski ,
 
Niewydolność serca w populacji chorych leczonych w ośrodku kardiologicznym  18/09/2001,
autor rozprawy doktorskiej:  Joanna Szachniewicz
 
 

Opiekun postępowań habilitacyjnych:


Znaczenie kliniczne i prognostyczne niedoboru hormonów anabolicznych u mężczyzn z niewydolnością serca, 19/11/2008
Ewa A. Jankowska
 
Tomasz Witkowski

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych: 

 Wartość trójpunktowej terapii resynchronizującej w leczeniu chorych z niewydolnością serca, dyssynchronią elektryczną i mechaniczną oraz rytmem zatokowym,  23/02/2012 ,

autor rozprawy habilitacyjnej:  Radosław Lenarczyk ,
 
Aktywacja neurohumoralna a funkcja systemowej prawej komory po korekcji fizjologicznej przełożenia wielkich pni tętniczych - implikacje terapeutyczne,  29/03/2011 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Piotr Szymański ,
 
Rola wolnych rodników w patogenezie dysfunkcji śródbłonka oraz regulacji funkcji lewej komory u chorych z niewydolnością serca,  04/11/2010 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Rafał Dworakowski ,
 
Wyniki wczesnej domowej rehabilitacji kardiologicznej z wykorzystaniem telemedycyny u pacjentów z niewydolnością serca,  05/10/2010 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Ewa Piotrowicz ,
 
N-końcowy pro-peptyd natriuretyczny typu B jako nieinwazyjny wskaźnik rokowniczy w tętniczym nadciśnieniu płucnym,  03/12/2009 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Anna Fijałkowska ,
 
Mikrowoltowa naprzemienność załamka T i inne nieinwazyjne wskaźniki przewidywania nagłego zgonu sercowego u chorych z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem w prewencji wtórnej nagłego zgonu sercowego,  20/11/2008 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Beata Średniawa ,
 
Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrej fazy zawału serca. Obserwacja wczesna i odległa 988 kolejnych pacjentów leczonych w ramach Wielkopolskiego Programu Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych,  27/06/2007 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Maciej Lesiak ,
 
Peptydy natriuretyczne w diagnostyce kardiomiopatii rozstrzeniowej. Charakterystyka, znaczenie kliniczne oraz wartość rokownicza w populacji chorych poddawanych inwazyjnej ocenie hemodynamicznej,  18/06/2007 ,
autor rozprawy habilitacyjnej:  Jacek Grzybowski ,
 
Związek pomiędzy urodzeniową masą ciała a ciśnieniem tętniczym i właściwościami elastycznych tętnic,  07/11/2001 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Grzegorz Styczyński ,
 
Zastosowanie prób wysiłkowych z pomiarem gazów w powietrzu oddechowym do oceny parametrów tolerancji wysiłku u chorych z implantowanymi stymulatorami serca w różnych rodzajach stymulacji,  30/06/2000 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Jerzy Śpikowski ,
 
Analiza parametrów czasowych uśrednionego sygnału przedsionkowego u chorych z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej,  22/10/1999 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Hanna Telichowska ,
 
Przydatność mapingu serca z powierzchni klatki piersiowej w ocenie chorych z pozawałowym tętniakiem lewej komory,  23/04/1999 ,
autor rozprawy doktorskiej:  Dariusz Jagielski ,

Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora:

Dr hab. Krzysztof Chiżyński 

 

2. Prof. dr hab. Ewa Jankowska

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:


lek. Marcin Drozd
lek. Paweł Franczuk
lek. Tomasz Walczak
lek. Anna Zapolska

Promotor następujących prac doktorskich:

Niedobór żelaza a dysfunkcja mięśni szkeletowych i oddechowych u mężczyzn z niewydolnością serca z obniżona frakcją wyrzutową lewej komory, 2021

autor rozprawy doktorskiej: Michał Tkaczyszyn

Wpływ dostępności żelaza na zmiany strukturalne komórek mięśni szkieletowych oraz komórek mięśnia sercowego, 11/2020

autor rozprawy doktorskiej: Kamil Kobak

Wpływ zmiennej dostępności żelaza na funcjonowanie i aktywność metaboliczną ludzkich kardiomiocytów i miocytów szkieletowych, 12/2019

autor rozprawy doktorskiej: Magdalena Dzięgała

Gospodarka żelazowa o chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, 05/06/2018
autor rozprawy doktorskiej: Wojciech Tański

Aktywność zapalna i hormonalna różnych obszarów tkanki tłuszczowej u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca z versus bez skurczowej niewydolności serca, 22/09/2015
autor rozprawy doktorskiej: Elżbieta Kalicińska

Psychologiczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca, 16/12/2014
autor rozprawy doktorskiej: Agnieszka Siennicka (Rydlewska)

Udział endogennych androgenów i estrogenów w wywołanej eksperymentalnie tachyarytmicznej niewydolności serca u knurów  01/07/2014, 
autor rozprawy doktorskiej  Maciej Zacharski ,

Ocena wybranych parametrów gospodarki żelazem oznaczanych we krwi, wątrobie i sercu świń z przewlekłą skurczową niewydolnością serca indukowaną tachykardią, 2013
autor rozprawy doktorskiej: Ilona Rybińska
 
Odpowiedź hemodynamiczna na wysiłek fizyczny u mężczyzn z niewydolnością serca z upośledzoną i zachowaną funkcją skurczową lewej komory  25/01/2012, 
autor rozprawy doktorskiej:  Bartosz Krakowiak,
 
Stratyfikacja ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca z uwzględnieniem wskaźników dyslipidemii, nasilenia procesów zapalnych i aktywacji heurohormonalnej  25/01/2012, 
autor rozprawy doktorskiej:  Sławomir Powierża,
 
Hormonalne uwarunkowania zaburzonej równowagi autonomicznej i nieprawidłowych regulacji odruchowych w obrębie układów krążenia i oddychania u mężczyzn z niewydolnością serca  16/11/2011, 
autor rozprawy doktorskiej:  Jolanta Maj,

 

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:

Mechanizmy dysfunkcji śródbłonka naczyniowego indukowanej chemioterapią neoadjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego, 2020, autor rozprawy doktorskiej, Piotr Szczepaniak

Znaczenie rokownicze stężenia całkowitego testosteronu dla występowania incydentów sercowo-naczyniowych u mężczyzn z zawałem mięśnia sercowego w obserwacji odległej, 2020, autor rozprawy doktorskiej, Andrzej Muras

Powiązania czynnościowe równowagi oksydoredukcyjnej z regulacją rytmu serca zależne od chemoreceptorów tętniczych, 2019, autor rozprawy doktorskiej, Stanisław Zajączkowski

Opracowanie i ocena nowego modelu hybrydowej telerehabilitacji chorych z niewydolnością serca opartej na treningu nordic walking, 2017
autor rozprawy habilitacyjnej, Ewa Piotrowicz

Czynniki wpływajace na ocenę chorych z ciężką niewydolnością serca kwalifikowanych do mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca.
autor rozprawy habilitacyjnej, Paweł Nadziakiewicz

Przebudowa cytoszkieletu desminowego kardiomiocyta i jego znaczenie w rozwoju skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca oraz wpływ na rokowanie chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową, 2017
autor rozprawy habilitacyjnej, Agnieszka Pawlak

Wyodrębnienie nowych postacji nadcisnienia tętniczego i nowych zespołów klinicznych związanych z nadcisnieniem tetniczym, 2016
autor rozprawy habilitacyjnej, Aleksander Prejbisz

Czynniki wpływajace na śmiertelność u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - rola niedokrwistości i zaburzeń gospodarki żelazowej, 12/05/2016
autor rozprawy doktorskiej Ewa Uścińska

Nieliniowa analiza zmienności rytmu serca u osób nieobciążonych chorobami układu sercowo-naczyniowego w zależności od płci i wieku, 25/06/2015 , 
autor rozprawy doktorskiej  Marta Żarczyńska-Buchowiecka

Czynność autonomicznego układu nerwowego i ukłądu sercowo naczyniowego w odpowiedzi na oddziaływanie Bodźca kriogenicznego oraz w wybranych stanach chorobowych, 26/03/2015
autor rozprawy habilitacyjnej Paweł Zalewski

Zastosowanie nowych markerów w synergistycznej diagnostyce chorób układu krążenia, 01/01/2013 , 
autor rozprawy habilitacyjnej  Ewa Stępień ,
 
Porównanie wpływu 6-tygodniowego kontrolowanego treningu fizycznego i nienadzorowanej domowej aktywności fizycznej na poziom leptyny, wybranych parametrów metabolicznych oraz nieinwazyjnych wskaźników aktywności układu autonomicznego u pacjentów po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego,  27/11/2012 , 
autor rozprawy doktorskiej  Magdalena Kosydar-Piechna ,

Znaczenie echokardiografii oraz stężenia N-końcowego pro-peptydu natriuretycznego typu B i endoteliny-1 w ocenie morfologii i funkcji serca u chorych z twardziną układową, 2012
autor rozprawy habilitacyjnej Michał Ciurzyński
 
Stan hormonalno-metaboliczny, nałóg palenia tytoniu, dieta a występowanie miażdżycy naczyń wieńcowych u mężczyzn w wieku 40-60 lat bez cukrzycy,  25/05/2011 , 
autor rozprawy doktorskiej  Teresa Sicińska-Werner ,

 

Recenzent w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora:

Przemysław Guzik, 2017

Anna Skalska, 2019

Agnieszka Tycińska, 2019

Zbigniew Leszek Siudak, 2020

 

Recenzent w związku z kandydaturą na stanowisko profesora nadzwyczajnego:

Wojciech Płazak, 2017
Grzegorz Kopeć, 2017

 

3. Prof. dr hab. Krzysztof Reczuch

 

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Michał Kosowski
lek. Oscar Rakotoarison

Promotor następujących prac doktorskich:

Analiza przyczyn oraz predyktorów niepowodzeń zabiegów aterektomii rotacyjnej tętnic wieńcowych, 09/2021
autor rozprawy doktorskiej: Brunon Tomasiewicz

Dlugoterminowe efekty leczenia przezskórną angioplastyką wieńcową chorych z nasilonym zwapnieniem w nasierdziowych tętnicach wieńcowych 03/07/2018
autor rozprawy doktorskiej Wojciech Zimoch

Ocena częstości występowania oraz klinicznych czynników ryzyka niedrożności tętnicy promieniowej w okresie wewnątrzszpitalnym po zabiegach przezskórnych na tętnicach wieńcowych wykonanych z dostępu promieniowego 18/02/2014
autor rozprawy doktorskiej Janusz Sławin

Rotablacja tętnic wieńcowych u pacjentów po nieskutecznej klasycznej angioplastyce - obserwacja wewnątrzszpitalna i sześciomiesięczna  18/06/2013, 
autor rozprawy doktorskiej  Marcin Wojtczak

Recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych:

Zmiany elektrokardiograficzne a rokowanie wczesne i odległe u chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST, 2016
autor rozprawy doktorskiej Michał Owsiak

Leczenie inwazyjne podgrup pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w odniesieniu do aktualnych zaleceń i wytycznych na podstawie wyników wieloośrodkowych badań rejestrowych typu all-comers,  19/03/2015 , 
autor rozprawy habilitacyjnej  Zbigniew Siudak ,
 
Rola adenozyny w zapobieganiu niedokrwienno-reperfuzyjnemu uszkodzeniu mięśnia sercowego u chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką tętnic wieńcowych,  19/02/2014 

autor rozprawy habilitacyjnej  Marek Grygier ,

 
Ocena stopnia uszkodzenia i czynności prawej komory serca u pacjentów z zawałem ściany dolnej leczonych interwencyjnie,  20/06/2013 , 
autor rozprawy doktorskiej  Marek Tomala

 

4. Prof. dr hab. Andrzej Mysiak

 

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

Dawid Bednarczyk

Ocena dynamiki zmian wybranych parametrów biochemicznych u pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca - przewód doktorski otwarty w 2020 r.

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Marcin Dzidowski

Ocena profilu hemodynamicznego za pomocą kardiografii impedancyjnej u pacjentów z implantowanym stymulatorem serca typu DDD  2019 r.

Aneta Stachurska

Zdolność wiązania egzogennego kobaltu przez albuminę osoczową pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi 2019 r.

Konrad Kaaz

Ocena czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego 2016 r.

Paweł Szymkiewicz

Ocena wpływu mutacji genów CYP2C19 i ABCB1 na wybrane parametry reaktywności płytek krwi u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym  2015 r.

Piotr Brzostowicz

Ocena czynników determinujących skuteczność resuscytacji i przeżywalność chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia  2013 r.

Rafał Kleczyk

Ocena uszkodzenia mięśnia serca u chorych we wczesnym okresie po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym  2012 r.

 

5. Prof. dr hab. Marek Jasiński

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Mikołaj Berezowski

lek. Jakub Marczak

lek. Kinga Kosiorowska

 

6. Prof. dr hab. Monika Przewłocka-Kosmala

 

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

Bożena Karolko

Wartość diagnostyczna galektyny-3 u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory z prawidłową lub upośledzoną funkcją nerek

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Joanna Relewicz

Mechanizmy subklinicznej dysfunkcji lewej komory serca u chorych na łuszczycę

 

 

7. Prof. dr hab. Wojciech Kosmala

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

Katarzyna Konat-Bąska

współpromotorstwo z prof. Rafałem Matkowskim –  „Wczesne wykrycie i ocena kardiotoksyczności indukowanej radioterapią stosowaną w leczeniu raka piersi”

 

Promotor następujących prac doktorskich:

Tomasz Kotwica

Stężenie apeliny w osoczu i jego związek z funkcją i morfologią serca u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze” 2009 r.

Anna Wojnałowicz

Czynniki profibrotyczne oraz wskaźniki zaawansowania włóknienia i ich związek z dysfunkcją lewej komory u chorych z zespołem metabolicznym” 2011 r.

Hanna Szczepanik-Osadnik

Wpływ aktywacji włóknienia i zaburzeń metabolicznych na strukturę i funkcję serca u osób z otyłością” 2013 r.

Aleksandra Rojek

Ocena zależności pomiędzy stężeniem galektyny-3 oraz peptydu n-acetylo-ser-asp-lys-pro (ac-SDKP) a upośledzoną tolerancją wysiłku u chorych na niewydolność serca z prawidłową frakcją wyrzutową lewej komory” 2016 r.

Anna Kamila Woźnicka

Przydatność podłużnego odkształcenia mięśnia sercowego oraz markerów laboratoryjnych w prognozowaniu rozwoju zaburzeń tolerancji wysiłku u chorych po zawale serca z uniesieniem odcinka ST” 2018 r.

 

8. Prof. dr hab. Marta Negrusz-Kawecka

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Wojciech Kosowski

 

9. Dr hab. Robert Zymliński 

 

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Aneta Kosiorek

lek. Piotr Łagosz

lek. Szymon Urban

 

10. Dr hab. Jan Biegus

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Mateusz Guzik

 

11. Dr hab. Marcin Protasiewicz

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Grzegorz Onisk

 

12. Dr hab. Wiktor Kuliczkowski

Opiekun naukowy i promotor następujących doktorantów:

lek. Magdalena Cielecka-Prynda

lek. Mikołaj Błaziak