Instytut Chorób Serca


Kierownik projektu: Prof. Piotr Ponikowski

Profilaktyka Wtórna Chorób Sercowo-Naczyniowych u Osób Starszych
(SECURE, Secondary prEvention of CardiovascUlaR disease in the Elderly trial)

 

 

Okres realizacj: 2015-2020

 

www.secure-h2020.eu

Aktualności

 

W projekcie o akronimie SECURE badana będzie skuteczność tabletki wieloskładnikowej (polypill) w prewencji wtórnej chorób sercowo-naczyniowych, w populacji osób starszych.

W projekcie testowana będzie następująca hipoteza badawcza: stosowanie tabletki wieloskładnikowej - zawierającej trzy produkty lecznicze o udowodnionej skuteczności oraz wykazującej pozytywny wpływ na przestrzeganie zaleceń lekarskich - wpłynie na zmniejszenie występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych u chorych po ostrym zawale mięśnia sercowego.
Osiągnięcie ww. celu zrealizowane będzie poprzez:

-         obniżenie zawiłości terapii,
-         zmniejszenie stopnia nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
-         osiągnięcie lepszych wyników w kontroli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
-         obniżenie ryzyka nawracających schorzeń oraz śmierci u starszych pacjentów z chorobami układu krążenia.

 
Badanie skierowane jest do kobiet jak i mężczyzn w wieku ≥ 65 lat, po przebytym zawale serca. W Polsce zaplanowano rekrutację łącznie 400 osób, w 7 ośrodkach na terenie kraju.

Głównym badaczem w międzynarodowym konsorcjum jest profesor Valentín Fuster z Hiszpanii. Uczestnicy do badania będą rekrutowani, oprócz Polski, jeszcze w 6 krajach europejskich (Hiszpania, Francja, Niemcy, Włochy, Czechy, Węgry).
 
Projekt SECURE rozpoczął się 1 mają 2015 roku i jest rozpisany na okres 5 lat, tj. do 2020 roku.
Całkowa kwota grantu: 5,998,786 €
Budżet dla UM Wrocław: 382 375 €
Szczegóły na: www.secure-h2020.eu
 
Badanie jest finansowane z programu badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020.